emblem

Projecten

Projecten uitgelicht

Tijdreis door het Landschap

In opdracht van de Federatie heeft Bureau Stroming in samenwerking met RAAP een ontwerp gemaakt voor het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder in Vlaardingen. Namens Stroming was ik projectleider.

Bergen bij de Bron

Bergen bij de Bron‘ is een concept voor natuurlijke waterberging dat is ontwikkeld door Stroming in samenwerking met partners. Ik werkte samen met Stroming om dit concept in nationaal en internationaal verband verder te onderzoeken en te promoten. In H2O magazine van oktober 2014 verscheen hierover een artikel: Water Bergen in de bergen

Ruimte voor levende Rivieren

Vijfentwintig jaar geleden zag de visie Levende Rivieren van Wereld Natuur Fonds het licht.  De afgelopen vijfentwintig jaar heeft dat veel opgeleverd voor natuur en landschap langs onze rivieren. Een indrukwekkende oogst aan nieuwe natuurgebieden en slimme coalities met bijvoorbeeld hoogwaterveiligheid en delfstoffenwinning.

Maar er is nog volop werk aan de winkel op het gebied van natuurontwikkeling en klimaatverandering. In de nieuwe visie Ruimte voor Levende Rivieren staan oplossingen voor de maatschappelijke opgaven van nu. Het is een visie van zes natuurorganisaties die actief zijn in het rivierengebied. Ik schreef namens Bureau Stroming ook aan dit plan mee.

Green Rhine Corridor

Green Rhine Corridor is een initiatief dat er op is gericht het hydrologische, ecologische, economische en sociale belang van de Rijn in de toekomst veilig te stellen en te versterken. Centraal staat het herstel van natuurlijke processen. Om herstel te bevorderen zullen nieuwe, sterke en duurzame verbanden tussen de rivier, mensen en economieën moeten worden gesmeed. Rijn Corridor richt zich op het hele stroomgebied van de Rijn, van de bron tot aan de monding. Namens Stroming was ik secretaris van dit internationale samenwerkingsverband.

Landschapskwaliteitstoetsen O-gen

 O-gen wilde  in het kader van het project ‘Impuls Ruimtelijke Kwaliteit’ met de  wethouders ruimtelijke ordening uit de Gelderse Vallei en Utrecht- Oost  het gesprek aangaan. De gebiedscoöperatie organiseerde daarom in 2015 twee ruimtelijk kwaliteitstoetsen die de opmaat moesten vormen voor dit gesprek.

Het doel van de ruimtelijke kwaliteitstoets was om met een gemengde groep van deelnemers (bewoners, experts, boeren, landschapsontwerpers etc.) te onderzoeken hoe het staat met de ruimtelijke kwaliteit in de betreffende gebieden. Samen met Bureau WING heb ik deze ruimtelijke kwaliteitstoetsen uitgevoerd.

UNECE-Workshops ‘Water and adaptation to climate change in transboundary basins.’

Ik was in 2011, 2012, 2013 en 2014 lid van het kernteam van de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) dat de workshops over water en klimaatadaptatie in internationale stroomgebieden organiseerde. In 2014 was ik bovendien facilitator van de workshop. Deze workshops maken deel uit van het werkprogramma van de UNECE Waterconventie die met haar activiteiten grensoverschrijdende samenwerking stimuleert op het gebied van waterbeheer. Ik heb in deze jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het informeler en interactiever maken van deze workshops waardoor de kennis uitwisseling beter werd, ondanks de formele en complexe internationale context met verschillende talen, culturen en inhoudelijke achtergronden.

Tijdelijke Natuur De Grift Nijmegen

Voor de gemeente Nijmegen heb ik, in samenwerking met Stroming, de aanvraag verzorgd voor de ontheffing Tijdelijke Natuur voor bedrijventerrein de Grift.

Inrichtingsplan Ingensche Waarden

In samenwerking met Stroming heb ik een herinrichtingsplan opgesteld voor het omvormen van de Ingensche Waarden van een baggerspeciedepot tot een natuur- en recreatiegebied in de uiterwaarden van de Neder-Rijn in opdracht van Ingensche Waarden BV. Het plan wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met omwonenden en bevoegde gezagen.

Tijdelijke Natuur in Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heb ik, samen met Stroming,  de kansen verkend voor Tijdelijke Natuur in de provincie. De kern van Tijdelijke Natuur is het stimuleren van natuurontwikkeling op gronden die wachten op hun uiteindelijke bestemming. We hebben gekeken naar potentiële locaties en hebben advies uitgebracht over de rol die de provincie zou kunnen spelen in de ontwikkeling en stimulering van de verdere ontwikkeling van Tijdelijke Natuur.

Trainingsacteur bij de Cursus Consulting Skills

Voor de cursus Consulting Skills van De Associatie heb ik in de afgelopen jaren diverse malen geparticipeerd in een rollenspel dat onderdeel uitmaakt van het cursusprogramma. In het rollenspel speel ik met de cursisten een adviesgesprek na en geef hen na afloop feedback over hun adviesvaardigheden en leerpunten.

Meetings of the global network of basins working on adaptation to climate change

Deze kleinschalige meetings waren gericht op het delen van ervaringen binnen het ‘global network of basins working on adaptation to climate change’. Door de interactieve opzet konden deelnemers ervaringen uitwisselen over de aanpak van projecten gericht op klimaatadapatatie in grensoverschrijdende stroomgebieden. Ik was vanuit mijn opdracht voor de UNECE Waterconventie van 2011 tot en met 2014 verantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke als procesmatige opzet van de bijeenkomsten: bepalen van hoofdthema’s, discussieonderwerpen, werkvormen, uitnodigen sprekers, verzorgen van communicatie en promotie-activiteiten van de workshop, schrijven van conclusies en verslag. In 2013 en 2014 was ik bovendien facilitator van de meeting en heb ik opdrachten op maat ontwikkeld voor deze bijeenkomsten.

Inrichtingsplan Recreatievijver Itteren

In samenwerking met Stroming heb ik een inrichtingsplan opgesteld voor het realiseren van een recreatievijver tussen Itteren en Borgharen in opdracht van het Consortium Grensmaas en in samenspraak met belanghebbenden.

Studiereis Klimaatadapatie naar Europa voor de Mekong River Commission

In samenwerking met de UNECE heb ik een Europese studiereis over klimaatadaptatie voorbereid en begeleid in opdracht van het Climate Change and Adaptation Initiative van de Mekong River Commission (MRC-CCAI) en het Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Een overzicht van bezochte locaties en presentaties is te vinden op het UNECE webplatform

Diverse activiteiten voor de UNECE Waterconventie

Ik maakte van 2011-2013 als senior consultant deel uit van het team klimaatverandering binnen het secretariaat van de Waterconventie en heb in die jaren diverse andere internationale bijeenkomsten georganiseerd en diverse communicatiemiddelen ontwikkeld (brochures, artikelen). Voor de publicatie Transboundary Water Governance van IUCN Water heb ik een hoofdstuk geschreven over de activiteiten van de klimaatveranderingsactiviteiten van de Watercoventie.

Landschapsontwikkeling Ooijpolder-Groesbeek

In 2010 verzorgde ik in opdracht van de Provincie Gelderland de procesondersteuning en communicatie bij de landschapsontwikkeling in Ooijpolder-Groesbeek, waarbij boeren op innovatieve publiek-private wijze worden betaald voor aanleg en beheer van landschapselementen.

Landschapskwaliteitstoets

In 2009 en 2010 heb ik de monitoring van enkele waardevolle Gelderse landschappen uitgevoerd met behulp van de Landschapskwaliteitstoets. De landschapskwaliteitstoets is een methode waarbij basisinformatie over het landschap wordt aangevuld met een ´oordeel´ van een brede groep deskundigen die met elkaar in gesprek gaan over de staat van het landschappen en de kansen en bedreigingen van het gebied met als doel de provincie handvatten te bieden voor verder beleid.

Herijking van het uitvoeringsprogramma van het Nationaal Landschap IJsseldelta

In 2009 heb ik een herziene versie van het uitvoeringsprogramma van het Nationaal landschap IJsseldelta ontwikkeld in opdracht van het programmabureau. In samenspraak met de adviesraad en betrokken bewoners, organisaties en ondernemers is een breed gedragen programma tot stand gekomen.

Watertoets

In 2008 heb ik samen met collega’s van Novioconsult de Handreiking Watertoets herschreven om de invoering van de nieuwe Wro er in te verwerken en de handreiking nog leesbaarder en gebruikersvriendelijker te maken. Deze opdracht voerden we uit in opdracht van de Waterdienst van Rijkswaterstaat (2008).

Integraal projectteam Rijkswaterstaat

Ik heb als adviseur bij NovioConsult in 2006 een werkplan opgesteld voor het integraal projectteam van Rijkswaterstaat, dat het voorbereiden en opstellen van het integraal beheerplan voor WB21, KRW en Natura 2000 coördineerde. Vervolgens hebben wij dit team gedurende anderhalf jaar begeleid bij de uitvoering ervan.

Provinciaal meerjarenprogramma landelijk gebied Flevoland

In 2006 en 2007 heb ik de Provincie Flevoland en haar gebiedspartners ondersteund bij het opstellen van het provinciaal meerjarenprogramma voor het landelijk gebied van de provincie Flevoland (p-MJP), inclusief de bijbehorende begroting en subsidieverordening.